Dit zijn onze Tentregels

Of huisregels? Wat jij wilt.

Voor de veiligheid van iedereen die op het evenemententerrein aanwezig is zijn er door de organisatie van Tentfeest PJG Berkenwoude tentregels vastgesteld. Daarnaast is tijdens het feestweekend de Nederlandse wetgeving van kracht, aangevuld met de Algemene Plaatselijke Verordeningen. Door naar het Tentfeest PJG Berkenwoude te komen en daardoor aanwezig te zijn op het evenemententerrein ben je geacht op de hoogte te zijn van regels en verklaar je hiermee akkoord te gaan.

Eigen risico

Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van de optredens zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie van Tentfeest PJG Berkenwoude en haar medewerkers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade van bezoekers.

Alcohol

Volgens de Nederlandse wetgeving is verkoop van alcoholische dranken aan personen jonger dan 18 jaar niet toegestaan, evenals het nuttigen van alcohol door deze personen. De organisatie van Tentfeest PJG Berkenwoude wijkt net als andere evenementen niet af van deze wetgeving en zal hier dan ook op controleren. Er kan om je legitimatie worden gevraagd.

Leeftijd

Toegang 16+

Drank

Het is niet toegestaan eigen drank of etenswaren mee te nemen naar het feestterrein. Het is niet toegestaan drank uit de tent mee te nemen naar buiten het evenemententerrein (buiten de hekken). Alle consumpties worden direct met de daarvoor beschikbare munten afgerekend. Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar. Legitimatie verplicht. Indien een bezoeker kan aantonen dat hij/zij 18 jaar of ouder is kan een alcoholbandje worden aangebracht om de pols waardoor het barpersoneel bevoegd is aan de persoon zwakalcoholische drank te verschaffen bij de daarvoor beschikbare uitgiftepunten. Bij twijfel mag het barpersoneel uitgifte weigeren. Aangekochte consumptiemunten kunnen niet worden geretourneerd.

Drugs

Het bij je hebben of verhandelen van drugs is niet toegestaan. Bij constatering van het in bezit hebben of verhandelen wordt je te allen tijde overgedragen aan de politie.

Geluid

In de feesttent kan tot meer dan 85 dB aan geluid worden geproduceerd. De organisatie van Tentfeest PJG Berkenwoude aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor.

Glaswerk

Het is niet toegestaan om glaswerk in bezit te hebben op het evenemententerrein.

Roken

Het is wettelijk niet toegestaan in de gesloten ruimten (waaronder de tent) te roken. Er zal een aangewezen plek zijn waar dit wel is toegestaan.

Vervoer

Iedere bezoeker wordt geadviseerd om de auto zoveel mogelijk thuis te laten. Auto’s, fietsen en scooters zijn niet toegestaan op het feestterrein. Voor bezoekers die met de fiets of scooter komen is een stalling aanwezig.

Foto / video opname

Tijdens het evenement worden foto/video opnames gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Overige

Huisdieren worden niet toegelaten. Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd. Indien u hieraan geen medewerking verleent, kan u de toegang tot het terrein worden ontzegd.
Verkoop of promotie van goederen en/of diensten op of rond het feestterrein is niet toegestaan zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de organisatie van Tentfeest PJG Berkenwoude. Op het terrein gelden de dagelijkse normen en waarden. Het dreigen en gebruik van geweld, het in bezit hebben van wapens of andere voorwerpen, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen, biergooien/moddergooien, vervuiling en/of vernieling van materialen, het ontvreemden van goederen en geluidsoverlast in de directe omgeving zal niet worden getolereerd. De toegang tot het terrein zal u worden ontzegd en u kunt worden overgedragen aan de politie. Eventuele schades zullen op u worden verhaald. Op diverse plaatsen op het evenemententerrein kunnen beveiligingscamera’s hangen om te waken voor uw en onze veiligheid, bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan overheidsinstanties. Toiletruimte is alleen bestemd voor individueel gebruik. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel. Aanwijzingen en of opdrachten gegeven door of namens medewerkers van de organisatie dienen onverkort en direct te worden uitgevoerd dan wel nageleefd. Indien het beveiligingspersoneel of de organisatie oordeelt dat je gedrag ongewenst is, kan de toegang tot het feestterrein worden ontzegd. Er vindt geen restitutie van eventueel betaalde entreegelden plaats. Bij strafbare feiten word je te allen tijde overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan.

In gevallen waarin deze toegangsvoorwaarden en tentregels niet voorzien, beslist de organisatie.